FANDOM


Lab Rats vs. Kamen Rider Gaim

Cast

Billy Unger as Chase Davenport

Gaku Sano as Kota Kazuraba/Gaim

Spencer Boldman as Adam Davenport

Yuktaka Kobayashi as Kaito Kumon/Baron

Kelli Berglund as Bree Davenport

Mahiro Takasugi as Mitsuzane Kureshima/Ryugen

Tyrel Jackson Williams as Leo Dooley

Yuki Kubota as Taktora Kureshima/Zangetsu

Ryo Masuda as Hideyasu Jonouchi/Gridon

Atsushi Shiramata as Ryoji Hase/Kurokage

Metal Yoshida as Oren Pierre Alfonzo/Bravo

Villains

Jeremy Kent Jackson as Douglas Davenport

Mateus Ward as Marcus